Rok 2016

21.03.2017 09:46

Výročná správa OZ Viktorky za rok 2016

Stretávame sa spoločne po roku, aby sme zhodnotili uplynulých dvanásť mesiacov. Som veľmi rada, že môžem už po piatykrát predložiť správu, ktorá je prehľadom a zhodnotením činnosti nášho OZ, ktoré je kolektívnym členom LPR SR. V roku 2016 malo naše OZ 35 členiek, vo výbore aktívne pracuje 5 členiek, v revíznej komisii máme 3 členky. Ako nezisková organizácia sme mali aj v tomto roku ako základný zdroj príjmu naše členské príspevky, vlastnú spoluúčasť na jednotlivé aktivity a finančný dar LPR. V roku 2016 sme opäť boli aj  príjemcami 2% z daní. Všetkým členkám, darcom a prispievateľom úprimne ďakujeme!

Stretávali sme sa na pravidelných schôdzkach každý prvý štvrtok v mesiaci.Výbor sa stretával podľa aktuálnej potreby, mali sme možnosť stretávať sa i na Klebetáriu, no hlavne na jednotlivých akciách a aktivitách. Rok 2016 bol rôznorodý a bohatý na zážitky a skúsenosti. V januári 2016 sme našu činnosť začínali revíziou hospodárenia. Boli sme na novoročnom stretnutí s primátorom a poslancami mesta, ale aj na novoročnom koncerte. Začiatok roka patril aj návšteve štátnej opery, 17 členiek bolo na predstavení opery Rusalka. Po februárovej schôdzke sme dostali pozvanie na 25. výročie Bratislavských Venuší, za naše OZ  sa zúčastnili dve členky. Výborná prednáška MUDr. Nábělka v komunitnom centre sa týkala psychického zdravia.

marci sme  po pravidelnej schôdzke naše hlavné návrhy na činnosť zapracovali do projektu Viktorkám pre zdravie 2016, ktorý sme  predložili na schválenie generálnej rade LPR. Oslávili sme MDŽ na Radnici s primátorom mesta, kam pozval 6 našich členiek. Pre nepriaznivé počasie sme museli zrušiť tradičný výlet na Donovaly. apríli sme mali krásny zážitok z koncertu a´capella združenia Close Harmony Friends. Po aprílovej schôdzke  bolo treba dôkladne zabezpečiť úspešný priebeh jubilejného 20. ročníka verejno-prospešnej zbierky Deň narcisov, ktorá bola 15. apríla.Vzhľadom na zdravotný stav a fyzický vek našich členiek nás bolo aktívnych 19,pomohli nám študenti zo SZU a dobrovoľníci. Podarilo sa nám spolu vyzbierať 3 968, 93 eur, ktoré sme poukázali na účet LPR. Na konci mesiaca sme si dopriali relaxačný víkendový pobyt v Rajeckých Tepliciach v penzióne Daniela. 23 členiek tak malo možnosť príjemného, ale i aktívneho oddychu aj vďaka finančnému daru LPR.

Tohto roku sme na nami vypracovaný projekt Viktorkám pre zdravie 2016 dostali podľa nových kritérií LPR finančný dar vo výške 3 000 eur z výnosu celoslovenskej zbierky Deň narcisov, čo si vážime a ďakujeme!

V máji sme s veľkou úctou popriali k nádhernému životnému jubileu 90. rokov pani MUDr. Sirackej všetko najlepšie a veľmi nás potešila jej odpoveď. 5. mája sme hneď po pravidelnej schôdzke pokračovali príjemným večerom v štátnej opere - 12 členiek bolo na predstavení Lovci perál. Oslava Dňa matiek na Radnici mesta bola spojená s vynikajúcim koncertom Michala Červienku.S veľkým záujmom sa medzi Viktorkami stretla motivačná prednáška Antonie Krzemieňovej s témou Chudnutie zmenou v myslení.Vybrali sme sa na príjemnú vychádzku na bystrickú Kalváriu, aby sme si spomenuli na naše priateľky, ktoré nás navždy opustili. V divadle Štúdia tanca sme videli nápadité tanečné predstavenie Očista. Vzdelávali sme sa aj v mesiaci jún, kedy medzi nás zavítala RNDr. Irena Stingl s podnetnou  prednáškou o zdravom životnom štýle s podtémou Prekyslenie organizmu.

Výnimočné zážitky, farebné kamienky a vydarené fotky  sme si po roku opäť odniesli z výletu -  krásnej túry na Španiu Dolinu a Staré Hory vďaka pánovi Očenášovi. Boli sme aj v jedinečnom múzeu na Klopačke.Jún je pre nás vždy mesiacom príjemného posedenia pri guľáši, ktoré sme t. r. mali po prvýkrát v Harmanci, kde v zimnom období  tohto roku absolvovalo 10 našich členiek tvorivé aktivity s pani Ankou. Naučili sa rôzne techniky a vyrobili pekné vecičky, ktoré môžeme použiť ako darčeky pre našich hostí. V tvorivých dielňach chceme pokračovať aj v budúcnosti.

Bohužiaľ,  ani v tomto roku sme sa nevyhli tej najsmutnejšej udalosti. 10. júna 2016 nás navždy opustila naša spolu zakladajúca členka  Anička Juhásová, ktorá niekoľko rokov statočne bojovala s ochorením, ktoré nás všetky spojilo. Česť jej pamiatke!

Zapojili sme sa aj do pôsobivej Noci kostolov. Spevácky zbor Hron mal spoločný koncert so zborom Vocal, boli sme ich podporiť. Na 12. ročníku Dňa pokory a vďaky v Rajeckej Lesnej sa zúčastnilo 9 členiek, ďakujeme žilinským Venušiam za pozvanie. V júni sme absolvovali prezentáciu liečivých transdermálnych náplastí a produktov, ktoré pomáhajú pri rôznych zdravotných ťažkostiach. Občianske združenie Lymfoma nás pozvalo na edukatívne stretnutie na tému Pacient a liek.

Júlový výlet do obce Kordíky na Čerešňovú slávnosť a príjemnú vychádzku rodinným chodníkom bol potešením pre telo i dušu. Na júlovej schôdzke sme o. i. riešili cestu na nami dlho očakávaný letný rekondičný pobyt. Hotel Flóra v Dudinciach bol počas 6 dní  pre 25 žien miestom vzájomnej spolupatričnosti, pohody, zábavy, ale i procedúr, ktoré nám odporučil lekár. Pobyt sme mohli zrealizovať i vďaka finančnému daru LPR.

V auguste sa konal už 5. ročník podujatia Deň Sásovskej uhorky, takže spoznávame špecifiká nášho regiónu i takouto formou. V našom meste sa konali aj celoslovenské oslavy výročia SNP, na ktoré sme tiež rady zavítali i s rodinnými príslušníkmi. V septembri sa rozbehol nielen čas, ale aj naša skvelá športovkyňa Majka Blažeková, ktorá za naše OZ odbehla polmaratón v rámci podujatia Marathon BB. Radvanský jarmok nás prilákal nielen bohatou tradíciou, ale hlavne zaujímavým kultúrnym programom. Koncert Nedvědovcov bol jedným z nich. Mesto BB začalo organizovať Čaj o piatej v mestskom parku, tak sme si posedeli, ale i zatancovali pri živej hudbe.

Zastúpenie sme mali i na Fóre neziskových organizácií mesta BB na Radnici. októbri sedem našich členiek cestovalo na stretnutie Herklubu v Tatranskej Lomnici, dve naše členky vycestovali do Bratislavy na Valné zhromaždenie LPR. Októbrová schôdzka sa niesla v duchu príprav na Týždeň proti rakovineDeň jabĺk, ktoré sme realizovali v ŠZŠ, v ambulanciách pre deti a mládež, v budove MsÚ, ale i na pošte. V októbri sa dve členky zúčastnili edukačného seminára o pacientskych poradniach. Mimoriadny zážitok sme mali z našej účasti na OnkOlympiáde v Bratislave. Bolo nás sedem Viktoriek a aktívne sme sa zapojili do všetkých súťažných disciplín.

Krásu farebnej jesennej prírody sme si užili na víkendovom pobyte v penzióne Limba v Liptovskom Jáne. Na podnet LPR zorganizovalo novembri naše OZ prednášku klinického onkológa MUDr. Ďurkovej na tému Životospráva onkologických pacientov. Na zaujímavú a prínosnú prednášku s pani doktorkou sme pozvali aj členky pobočky LPR v BB. S pani doktorkou sme mali možnosť i osobne konzultovať.

Po troch rokoch nás opakovane oslovila redaktorka rádia Lúmen, aby s  nami nahrala reláciu o našom OZ ,čo máme nové, ako sa nám darí. Relácia Svetlo nádeje bola odvysielaná 4. 12. 2016. Začiatkom decembra sme dve vycestovali do Košíc na XII. Pacientsky seminár, spojený s návštevou Centra pomoci LPR . Vydarené podujatie s radom výborných prednášok a prezentácií umocnilo aj stretnutie s Patrikom Hermanom, ktorý sa aktívne angažuje v zabezpečovaní pacientskych poradní. S blížiacim sa koncom roka bolo treba popracovať na príprave výročnej schôdzky, ale aj na organizácii 3. ročníka Charitatívneho Mikulášskeho behu, ktorý sme po tretíkrát spoluorganizovali. Úspešne prebehol v sobotu 3. decembra 2016 s aktívnou účasťou Adely Banášovej. Výnos z podujatia bude použitý na zakúpenie výživových doplnkov pre naše členky v aktívnej liečbe.

Krásny zážitok sme mali na vianočnom koncerte speváckeho zboru Hron, kde spievajú i naše členky. V decembri sme už tradične navštívili pacientky na  onkologickom oddelení v nemocnici, aby sme ich povzbudili v odhodlaní  nepoddávať sa chorobe. Rozdali sme im časopisy, letáčiky  a brožúrky, ktoré vydáva LPR, ale i naše medovníkové srdiečka. Aj tohto roku sme prijali pozvanie na primátorský punč a návštevu vianočných trhov v BB. Keďže heslom nás Viktoriek je Len sedieť nestačí – zapojili sme sa po druhýkrát a vo väčšom počte do Banskobystrickej plaveckej 24 hodinovky na krytej plavárni, čím sme aktívne ukončili rok 2016.

Rada by som ocenila Vás Viktorky - nás všetky. Ďakujem Vám za Vašu pomoc, podporu, za to, že sme! Mimoriadna vďaka patrí členkám výboru – menovite Táničke, Zorke, Evke, Majke, ale i rodinným príslušníkom, ktorí nám nezištne pomáhali a pomáhajú. Ďakujem všetkým členkám, ktoré organizovali, zabezpečovali, fotili, písali alebo sa podieľali na poradenstve novým pacientkam, či pacientom, a tým šírili dobré meno nám – Viktorkám!

Táto správa bola predložená slávnostnej výročnej schôdzi dňa 7. 12. 2016 v Národnom dome a bola doplnená v januári 2017.

Mgr. Zuzana Pepichová, predsedníčka OZ Viktorky

Späť