... 2% môžete poslať aj pre OZ VIKTORKY

14.03.2015 00:00

Názov združenia : OZ VIKTORKY

Sídlo združenia : Karpatská 6, 974 11 Banská Bystrica

Združenie registrované MV SR, čs. VVS/1-900/90-385-13

IČO : 42197198

DIČ : 2023396375

Číslo účtu : 2961538255/0200

ĎAKUJEME !

 

Môžete si vytlačiť :

Vyhlásenie s vyplnenými údajmi OZ Viktorky :
V Y H L Á S E N I E 2014.doc (42 kB)

Potvrdenie_o_zaplateni_dane_z_prijmov.doc (46 kB)

Dôležité termíny:

  • Ak ste zamestnaní, do 15.2.2015 požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane.
  • do 31. marca 2015 - Podanie daňových priznaní zo strany daňovníkov (FO), ktorí podávajú daňové priznanie + podanie daňových priznaní právnickými osobami - Vyhlásenie je už súčasťou daňového priznania

  • do 30. apríla 2015 - Zasielanie vyhlásení zo strany daňovníkov, za ktorých daňovú povinnosť vyrovná zamestnávateľ (zamestnanec okrem Vyhlásenia zasiela aj Potvrdenie o zaplatení dane)

Popis krokov pre venovanie 2% z dane

Ak ste zamestnaní:

  • Vyplňte Vyhlásenie o poukázaní 2 % dane. Uveďte vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane. Tlačivo si môžete vytlačiť z našej stránky.

  • Najneskôr do 30. apríla 2014 pošlite/doručte Vyhlásenie spolu s Potvrdením od zamestnávateľa daňovému úradu v mieste vášho bydliska.

Ak podávate daňové priznanie na daň z príjmu za rok 2014, 2% darujete na tlačive daňového priznania.

15.1.2015- Komora notárov SR zverejní definitívny Zoznam prijímateľov 2% na rok 2015

15.2.2015 - posledný termín pre zamestnancov, aby požiadali zamestnávateľov o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov fyzických osôb

31.03.2015 - posledný termín na podanie daňového priznania pre fyzické osoby, ktoré si podávajú daňové priznanie – v rámci DP sa poukazujú aj 2% z dane (3% v prípade dobrovoľníkov).

Ak fyzická osoba oznámi daňovému úradu predĺženie termínu na podanie daňového priznania, tak 2% poukazuje v tomto predĺženom termíne!

31.03.2015 – posledný termín na podanie daňového priznania pre právnické osoby – v rámci DP sa poukazujú aj 2% z dane –POZOR! ak chce právnická osoba poukázať 2% z dane, termín na podanie daňového priznania je zároveň aj posledným termínom na darovanie financií vo výške 0,5%. Ak právnická osoba nedaruje 0,5%, tak v roku 2015 môže poukázať iba 1,5% z dane.

Ak právnická osoba oznámi daňovému úradu predĺženie termínu na podanie daňového priznania, tak 2% poukazuje v tomto predĺženom termíne!

Pokiaľ má právnická osoba hospodársky rok odlišný od kalendárneho roka, podáva daňové priznanie a poukazuje 2% v termíne na podanie daňového priznania.

30.4.2015 – posledný termín pre zamestnancov na podanie Vyhlásenia o poukázaní 2% z dane (spolu s Potvrdením o zaplatení dane)

 

Späť